Posted in Data Hekayələri İlham Axund Müəlliflər

Ölüm qazları

Şirvan şəhərində yerləşən bütün stasionar mənbələr atmosferi mütəmadi olaraq bərk hissəıciklər, qazlar və mayelər, kükürd anhidridi, karbon və azot oksidi, karbohidrogenlər, üzücü üzvü birləşmələrlə çirkləndirir….

Continue Reading...